ദുരൂഹത ബാക്കി; കാണാതായവർ സന്ദേശമയച്ചത് നാലു നമ്പറുകളിൽനിന്ന്

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായവർ സന്ദേശമയച്ചത് നാലു ഫോൺനമ്പറുകളിൽ നിന്നാണെന്നു കണ്ടെത്തി.. ഒരു ഇന്ത്യൻ നമ്പറിൽനിന്നും മൂന്നു വിദേശ നമ്പറുകളിൽനിന്നുമാണ് സന്ദേശമയച്ചിട്ടുള്ളത്.. ഈ നമ്പറുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്.. Source: ദുരൂഹത ബാക്കി; കാണാതായവർ സന്ദേശമയച്ചത് നാലു നമ്പറുകളിൽനിന്ന്

South China Sea dispute: Landmark ruling on Tuesday

A landmark ruling on an arbitration case filed by the Philippines that seeks to strike down China’s expansive territorial claims in the South China Sea will be a test for international law and world powers.. China has boycotted the case and vowed to ignore the verdict.. Source: South China Sea dispute: Landmark ruling on Tuesday